วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

วิสัยทัศน์ 
พัฒนาองค์กร ภาคีเครือข่าย เสริมสร้างสวัสดิการสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน
พันธกิจ
              1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม
2. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เองค์กรเอกชน และภาคประชาชนในการบริการจัดการ
ปัญหาและการพัฒนาสังคม
3. จัดระบบสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงด้วยความเป็นธรรม
4. เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของครอบครัวและชุมชนสู่สังคมที่เข้มแข็ง
ประเด็นยุทธศาสตร์
              1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อการพัฒนาสังคม
              2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางสังคม
3. การสร้างสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
4. เสริมสร้างศักยภาพครอบครัวและชุมชน

Facebook Comments