ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับคนพิการเข้าอุปการะในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก

แบบประเมินตนเององค์กรของคนพิการ

แบบประเมินตนเององค์กรเพื่อคนพิการ

แบบประเมินตนเององค์กรอื่นใดที่ให้บริการ

ใบสมัครประเมินมาตรฐาน

เอกสารที่ใช้ในการประกอบการสมัครการตรวจประเมิน

แบบเสนอโครงการจังหวัด ปี 2561

การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

หนังสือมอบอำนาจ

ตัวอย่าง ร่างข้อบังคับศูนย์ทั่วไป (องค์กร)

ตัวอย่าง ร่างข้อบังคับศูนย์ทั่วไป ราชการ

แบบคำร้องขอจัดตั้งศูนย์ฯ แบบ ศบ.1-ท(ราชการส่วนท้องถิ่น)

แบบคำร้องขอจัดตั้งศูนย์ฯ แบบ ศบ.1-อ (องค์กรด้านคนพิการ)

ตัวอย่างรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการศูนย์

แบบ ศบ.4 คำขอเปลี่ยนแปลงรายการ

แบบ ศบ.5 คำขอยกเลิกการตั้งศูนย์บริการคนพิการ

แบบ ศบ.7 คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งศูนย์บริการคนพิการ

แบบ ศบ.8 แบบรายงานผลการดำเนินการศูนย์บริการคนพิการปรับ

ปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

http://www.angthong.m-society.go.th/wp-content/uploads/2017/08/2.pdf

http://www.angthong.m-society.go.th/wp-content/uploads/2017/08/3.pdf

http://www.angthong.m-society.go.th/wp-content/uploads/2017/08/4.pdf

http://www.angthong.m-society.go.th/wp-content/uploads/2017/08/5.pdf

http://www.angthong.m-society.go.th/wp-content/uploads/2017/08/6.pdf

http://www.angthong.m-society.go.th/wp-content/uploads/2017/08/7.pdf

http://www.angthong.m-society.go.th/wp-content/uploads/2017/08/8.pdf

http://www.angthong.m-society.go.th/wp-content/uploads/2017/08/9.pdf

http://www.angthong.m-society.go.th/wp-content/uploads/2017/08/10.pdf

http://www.angthong.m-society.go.th/wp-content/uploads/2017/08/11.pdf

http://www.angthong.m-society.go.th/wp-content/uploads/2017/08/12.pdf

http://www.angthong.m-society.go.th/wp-content/uploads/2017/08/13.pdf

http://www.angthong.m-society.go.th/wp-content/uploads/2017/08/14.pdf

http://www.angthong.m-society.go.th/wp-content/uploads/2017/08/15.pdf

http://www.angthong.m-society.go.th/wp-content/uploads/2017/08/16.pdf

Facebook Comments