การปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ(หน่วยงานรัฐ)ปี2558 และเสนอแผนปี59-61

 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ดาวน์โหลด
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  ดาวน์โหลด
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  ดาวน์โหลด
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 5  ดาวน์โหลด
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 6  ดาวน์โหลด
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 7  ดาวน์โหลด

 

Facebook Comments