Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว…

โพสต์โดย สนง. พัฒนาสังคมฯ จังหวัดอ่างทอง เมื่อ วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2019

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน

[คลิก]  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้เป็นที่แพร่หลายและสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในโอกาสการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกียงเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามความเหมาะสม

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง เรืิ่อง เปิดพื้นที่ให้คนพิการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง เรืิ่อง เปิดพื้นที่ให้คนพิการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ

คนพิการ/ผู้ดุแลคนพิการ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับแบบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิ์ ตามมาตรา 35 ได้ที่ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับคนพิการเข้าอุปการะในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก

วางแผนการออมกับ กองทุนการอมแห่งชาติ (กอช.)

คู่มือขายวางแผนออม-PPT-FC-030561