Category Archives: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ

ดาวน์โหลดฟอร์ม

NameSizeHits
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการ388.9 KiB268
NEW ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานกองทุน พก.1.1 MiB105
งบประมาณประจำปี 2562518.8 KiB40
นโยบานการต่อต้านทุจริต124.4 KiB22
นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด124.4 KiB11
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ292.8 KiB112
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน124.9 KiB25
ปรัะกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ377.0 KiB120
พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและแอกชน พ.ศ. 2562124.9 KiB30
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง125.1 KiB15
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ124.9 KiB17
มาตรฐานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ124.4 KiB22
ยุทธศาสตร์กระทรวง พ.ศ.2560-25647.1 MiB26
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2562168.3 KiB36
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ1.3 MiB192
รับสมัครพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (นักจิตวิทยา)2.0 MiB195
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562124.5 KiB24
รายงานการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดอ่างทอง 1/2562135.9 KiB69
รายงานการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนภารกิจด้านสังคม.pdf135.9 KiB60
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562124.6 KiB35