Category Archives: ข่าวกิจกรรม

โครงการวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย บูรณาการร่วมกับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน

👩‍🏫สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย บูรณาการร่วมกับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน จ.อ่างทอง

โพสต์โดย สนง. พัฒนาสังคมฯ จังหวัดอ่างทอง เมื่อ วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2019

ประชุมคณะกรรมการชมรมคนพิการตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

โพสต์โดย สนง. พัฒนาสังคมฯ จังหวัดอ่างทอง เมื่อ วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2019

ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง และแแผนปฏิบัติราชการ

โพสต์โดย สนง. พัฒนาสังคมฯ จังหวัดอ่างทอง เมื่อ วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2019

ติดตามผลการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว

โพสต์โดย สนง. พัฒนาสังคมฯ จังหวัดอ่างทอง เมื่อ วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2019

เยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

โพสต์โดย สนง. พัฒนาสังคมฯ จังหวัดอ่างทอง เมื่อ วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2019